Algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden

Art.1 Alle verkoop -en verhuursvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden .Door zijn bestelling wordt de klant geacht hiermee in te stemmen.

Art.2 Afwijkingen op de algemene verkoop - en verhuurvoorwaarden kunnen enkel blijken uit contractuele overeenkomsten.

Art.3 Indien wijzigingen in de inkoopprijs, muntkoers, lonen, belastingen, vrachten, sociale en/of andere overheidslasten optreden kunnen onze verkoop - en verhuurprijzen, ook deze van reeds bevestigde opdrachten, zonder nader bericht gewijzigd worden.

Art.4 Alle afbeeldingen en gegevens worden ter goeder trouw verstrekt doch zijn vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik onze aansprakelijkheid in het gedrang brengen. Zij kunnen zonder bericht worden gewijzigd.

Art.5 Wij behouden ons het recht voor alle door ons opgemaakte verkoop- of verhuurcontracten te vernietigen, indien wij, in geval van heirkracht, ons niet in de mogelijkheid bevinden de goederen of diensten te leveren. Buiten de normale gevallen van heirkracht (oorlog, overstroming, brand, vorst, staking, enz.) worden eveneens als een geval van heirkracht aanzien: verbod van in- en uitvoer, beperking van in- en uitvoer, regeringsbeslissingen waaruit zware moeilijkheden spruiten betreffende de levering en die onze geldende verkoopprijs zouden beïnvloeden, gebrek aan vervoer, enz.

Art.6 Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Knokke-Heist. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt met volle recht en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlrente op van 12% per jaar. Bovendien, wanneer geen betaling wordt gedaan op de vervaldag, wordt het totaalbedrag, met inbegrip van de kredietbeperking, van de factuur of het saldo ervan verhoogd (zonder voorafgaande aanmaning) met een forfaitaire schadeloosstelling van 15% met een minimum van125 EUR onverminderd het recht van het in rekening brengen ten laste van de koper en/of huurder van alle kosten voor het in omloop brengen van aanmaningen, kwijtschriften, wissels, enz… alsook de verplaatsingskosten van onze agenten nodig voor het innen van de sommen.

Art.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn al onze bedragen, vernoemd in alle briefwisseling, offertes of contracten van onzentwege, steeds exclusief BTW.

Art.8 Alle leveringstermijnen worden slechts als aanduiding gegeven. Derhalve kan een overschrijding van deze termijn aan de koper nooit het recht geven op ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming van enige verplichting in casus.

Art.9 Alle geleverde koopwaar wordt beschouwd als aanvaard te zijn door de koper van bij het vertrek uit onze winkel of depot.

Art.10 De geleverde goederen blijven ontegensprekelijk ons eigendom tot wanneer de volledige betaling van de hoofdsom geschied is, eventuele bijkomende kosten,intresten en belastingen. Wij zijn gerechtigd onmiddellijk terug in het bezit van de goederen gesteld te worden binnen de 24 uren na een invertoefstelling aan de koper gericht die hem bericht geeft van de komst van één onzer agenten.

Art.11a Elk gebrek te wijten aan een fabricagefout of een materiaalgebrek,is door de fabrikant en/of distributeur v.d. goederen gewaarborgd, overeenkomstig volgens de gespecificeerde voorwaarden. Onze garantieverplichtingen beperkt zich tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen en/of schadeloosstelling .

Art.11b Alle goederen moeten conform de fabrikant,in de originele verpakking terug gebracht worden,om aan de vervanging en/of de garantie voorwaarden te voldoen.

Art.12 Klachten omtrent de goederen,of om het even welke modaliteit van de bestelling -of plaatsing dienen binnen de 5 dagen na levering waarop zij betrekking hebben per aangetekend schrijven worden meegedeeld .Klachten die na deze termijn worden ontvangen kunnen niet meer aanvaard worden.

Art.13 Bijzondere verkoop voorwaarden voor installaties waarvan de waarde hoger is dan 2500 EUR. a)Bij het bestellen van deze installaties wordt de bestelling slechts uitgevoerd na ontvangst van het voorschot (50% van het totale bedrag).Dit voorschot dient tenminste 3 weken voor de leveringsdatum voldaan te worden. b)de levering geschiedt na betaling van de resterende 50%.

Art.14 De gehuurde goederen worden door de huurder op de zetel van de verhuurder te 8300 Knokke-Heist, Elisabethlaan 116 afgehaald, en bij het verstrijken van de huurtijd opnieuw naar daar teruggebracht. (of) De gehuurde goederen worden door de verhuurder, op verzoek van de huurder, afgeleverd, waarbij de huurder zich ertoe verbindt om zelf, dan wel middels een aangestelde of lasthebber op voormelde plaats en datum aanwezig te zijn voor ontvangst van de goederen. De verhuurder haalt de goederen op dezelfde plaats bij het verstrijken van de huurtermijn opnieuw op.

Art.15 Na de leveringsbon nagezien te hebben , kan de huurder verlangen dat de materialen getest worden op hun functionele inzetbaarheid, vanaf het moment van ondertekening van de leveringsbon verklaart en erkent de klant, de voormelde goederen in goede staat en gebruiksklaar ontvangen te hebben.

Art.16 Bij ontvangst van de goederen, betaalt de huurder een waarborgsom aan de verhuurder. De waarborgsom wordt aan de huurder terug overgemaakt voor zover aan de goederen geen schade, van welke aard ook, is vastgesteld en voor zover de goederen tijdig opnieuw terug ter beschikking van de verhuurder werden gesteld.

Art.17 De verhuurder kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van niet of onvoldoende werken of door het ’door overmacht’ niet beschikbaar zijn van de toestellen voortvloeiend uit een vorige verhuur.

Art.18 De huurder/koper wordt geacht technisch op de hoogte te zijn van de gehuurde/gekochte materialen en deze te vervoeren en gebruiken op een zorgzame wijze. Alle verantwoordelijkheid betreffende veiligheid, technische- en algemene wetgeving berusten volledig bij de huurder/koper en kan nooit overgedragen worden aan derden.

Art.19 De huurder moet, hoofdens een resultaatverbintenis, alle gehuurde materialen in een goede staat en in goede werking opnieuw terug ter beschikking stellen van de verhuurder. Vanaf de ontvangst van de goederen door de huurder totdat de goederen opnieuw in bezit zijn van de verhuurder, is de huurder aansprakelijk voor de staat en de werking van de goederen of die de werking ervan heeft verminderd. Indien om gelijk welke reden ook bij het terugbezorgen van de goederen door de huurder aan de verhuurder blijkt dat enige schade is toegebracht aan de goederen, heeft de verhuurder het recht dit binnen de 72 uur per aangetekend schrijven of per e-mail aan de huurder te melden. De loutere ontvangst van de goederen bij het eind van de verhuring geldt derhalve niet als een vermoeden van ontvangst in goede staat en in goede werking. Voor de normale slijtage is de huurder niet verantwoordelijk. De huurder draagt de kosten voor de herstelling, eventuele minwaarden of de vervanging van het beschadigde goed/goederen en betaalt deze binnen de 7 dagen na ontvangst van de herstelfactuur.

Art.20 Tijdens de huurtermijn blijft de huurder aansprakelijk voor de ingehuurde materialen. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, waterschade, diefstal, beschadiging, ongeval,…). De minwaarde op de installaties, die zich manifesteren door toedoen van deze en dergelijke risico’s moet door de huurder aan WESound B.V.B.A. te Knokke-Heist betaald worden.

Art.21 Indien alle gehuurde materialen bij het verstrijken van de bedongen huurtermijn niet opnieuw in het bezit zijn van de verhuurder, is de huurder bij wijze van schadevergoeding het dubbele van de lopende daghuurprijs (per dag) tot de datum van de teruggave van de goederen aan de verhuurder verschuldigd. In ieder geval heeft de verhuurder bij laattijdige teruggave van de goederen de keuze om de betaling van de verkoopwaarde van de in huur gegeven goederen te eisen i.p.v. de van de lopende (dubbele) huurprijs.

Art.22 Ingeval de goederen niet gebruikt worden zoals het hoort (verkeerd gebruik, overbelasting, inwendige of uitwendige wijzigingen uitgevoerd, ruwe onveilige of risicohoudende toestanden……) kan de verhuurder de verhuring steeds onderbreken en de goederen onmiddellijk terugeisen. In dit geval dient de huurder de goederen onmiddellijk terug te bezorgen onder voorwaarde vermeld in artikel 19. Hij kan geenszins de huurprijs terugeisen.

Art.23 Alle materialen dienen conform worden teruggebracht,tevens moeten alle kabels opgerold en getaped zijn, bij gebreke hieraan vallen alle kosten voor het reinigen, oprollen enz… ten laste van de huurder.

Art.24 Bij annulatie van het huurcontract verbindt de huurder zich ertoe een schadevergoeding te betalen die als volgt wordt begroot: 50% van de bedongen huurprijs bij annulatie na het ondertekenen van de bestelbon doch voor de aanvang van de huurtermijn; 80 % van de bedongen huurprijs bij annulatie op de eerste dag van de huurtermijn.

Art.25 De goederen, zelfs al zijn zij franco, worden vervoerd voor rekening en op risico van de koper. Het vervoermiddel is volgens onze keuze (meest veilige) wanneer de levering geschiedt uit onze winkel of depot. Zo wij order geven aan een vervoerder handelen wij slechts als vertegenwoordiger van de koper.

Art.26 De huurder/koper zorgt voor voldoende parkeerruimte op het leveringsaders met de nodige vergunningen, om het lossen en laden van alle goederen of stagemateriaal vlot te laten verlopen, alle kosten hiervan zijn ten laste van de huurder/koper.

Art.27 De huurder verklaart hierbij meerderjarig te zijn of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten mee ondertekenen door ouder of voogd.

Art.28 Het desgevallend niet toepassen van 1 of meerdere clausules van deze algemene verkoop- of verhuursvoorwaarden, zal enkel wijzen op een louter gedogen en goedwillendheid, en zal in geen geval kunnen ingeroepen worden als verzaken aan de latere toepassing van deze clausules.

Art.29 Alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.